หน้าหลัก
   login
   โครงสร้าง
   ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   บุคลากร
   กรอบอัตรากำลัง
   งบประมาณ
   สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่
   สารสนเทศ
   ดาวน์โหลดฟอร์ม / ข้อมูล
   มาตรฐานครุภัณฑ์ / IT
   ภาพกิจกรรม
   สาระน่ารู้
   หน่วยงานภายใน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  สแกนไวรัสออนไลน์
  ตรวจล็อตเตอรี่/ออมสิน/ธกส
  แผนที่เดินทาง
  สายการบิน/ตารางรถไฟ
  ราคา_น้ำมัน/ทองคำ/เงิน
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ธนาคาร กสิกรไทยธนาคาร กรุงไทยธนาคาร กรุงศรีอยุธยาธนาคาร กรุงเทพ
ตาราง แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2551 ภาคปกติ,ภาคพิเศษ
จำแนกตามสังกัดคณะ
คณะ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
อนุ
ปริญญา
ป.ตรี รวม อนุ
ปริญญา
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม
ป.โท ป.บัณฑิต
 ครุศาสตร์
-
  453
  453
71   281 582  570 1,504 1,957
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   4
1,048
1,052
11 1,570 123 - 1,704 2,756
 วิทยาการจัดการ
126
2,015
2,141
54 1,658 493 - 2,205 4,346
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1
  279
  280
-     23 - -     23   303
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  21
  660
  681
-   424 - -   424 1,105
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
  575
  575
  8   398   27 -   433 1,008
 โครงการพิเศษ Executive
-
  -
  -
  3   172 - -   175   175
 โครงการหลักสูตร รป.ม.
-
  -
  -
- - 305 -   305   305
รวม
152
5,030
5,182
147 4,526 1,530 570 6,773 11,955
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 036 427502