หน้าหลัก
   login
   โครงสร้าง
   ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   บุคลากร
   กรอบอัตรากำลัง
   งบประมาณ
   สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่
   สารสนเทศ
   ดาวน์โหลดฟอร์ม / ข้อมูล
   มาตรฐานครุภัณฑ์ / IT
   ภาพกิจกรรม
   สาระน่ารู้
   หน่วยงานภายใน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  สแกนไวรัสออนไลน์
  ตรวจล็อตเตอรี่/ออมสิน/ธกส
  แผนที่เดินทาง
  สายการบิน/ตารางรถไฟ
  ราคา_น้ำมัน/ทองคำ/เงิน
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ธนาคาร กสิกรไทยธนาคาร กรุงไทยธนาคาร กรุงศรีอยุธยาธนาคาร กรุงเทพ
ตาราง แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2550 ภาคปกติ,ภาคพิเศษ
จำแนกตามสังกัดคณะ
คณะ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
อนุ
ปริญญา
ป.ตรี รวม อนุ
ปริญญา
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม
ป.โท ป.บัณฑิต
 ครุศาสตร์
-
  316
  316
-   151 245  172   568   884
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
  949
949
2 1,173 102 - 1,277 2,226
 วิทยาการจัดการ
5
1,948
1,953
5 1,510 270 - 1,785 3,738
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
  254
  254
- - - - -   254
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  518
  521
- - 306 -   306   827
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
  518
  518
- - 217 -   217   735
รวม
8
4,503
4,511
7 2,834 1,140 172 4,153 8,664
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 036 427502