หน้าหลัก
   login
   โครงสร้าง
   ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   บุคลากร
   กรอบอัตรากำลัง
   งบประมาณ
   สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่
   สารสนเทศ
   ดาวน์โหลดฟอร์ม / ข้อมูล
   มาตรฐานครุภัณฑ์ / IT
   ภาพกิจกรรม
   สาระน่ารู้
   หน่วยงานภายใน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  สแกนไวรัสออนไลน์
  ตรวจล็อตเตอรี่/ออมสิน/ธกส
  แผนที่เดินทาง
  สายการบิน/ตารางรถไฟ
  ราคา_น้ำมัน/ทองคำ/เงิน
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ธนาคาร กสิกรไทยธนาคาร กรุงไทยธนาคาร กรุงศรีอยุธยาธนาคาร กรุงเทพ
บุคลากร
ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 
นายอานพ ทองตัน
นักวิชาการสถิติ
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นางสาวเพ็ญนภา อรชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานวางแผนและติดตามประเมินผล
นางสาวสัญฐนี ไกรสนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวางแผนและติดตามประเมินผล
 
นางสาวมลธิชา จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
นางสาวสิริกาญจน์ ปานประเสริฐสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
นางสาวประภาพร ปานประเสริฐกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธรุการ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 036 427502