หน้าหลัก
   login
   โครงสร้าง
   ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   บุคลากร
   กรอบอัตรากำลัง
   งบประมาณ
   สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่
   สารสนเทศ
   ดาวน์โหลดฟอร์ม / ข้อมูล
   มาตรฐานครุภัณฑ์ / IT
   ภาพกิจกรรม
   สาระน่ารู้
   หน่วยงานภายใน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  สแกนไวรัสออนไลน์
  ตรวจล็อตเตอรี่/ออมสิน/ธกส
  แผนที่เดินทาง
  สายการบิน/ตารางรถไฟ
  ราคา_น้ำมัน/ทองคำ/เงิน
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ธนาคาร กสิกรไทยธนาคาร กรุงไทยธนาคาร กรุงศรีอยุธยาธนาคาร กรุงเทพ
บุคลากร
ผศ.จินตนา เวชมี
รักษาราชการแทนอธิการบดี
 
ผศ.รัชชนก สวนสีดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
 
นางสาววันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 
นางสุดา บุญนิ่ม
หัวหน้างานธุรการ
นางสาวมลธิชา
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
นายอานพ ทองตัน
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นางสาวเพ็ญนภา อรชร
หัวหน้างานวางแผนและติดตามประเมินผล
นายกิตติธัช เล้าถาวรกิจ
หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
นางสาวสัญฐนี ไกรสนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวางแผนและติดตามประเมินผล
นางสาวสิริกาญจน์ ปานประเสริฐสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 036 427502